logo

Dr Radzym Ławniczak

Assistant Professor

phone: +48 61 829 62 52
e-mail: radzym@amu.edu.pl

2000 - Assistant Professor,
1989 - Master's degree,

Research subject:
Sozological maps, Cartographic Analysis for Determining the Morphometric Features


Papers and others:

 • 2014 - Położenie, powierzchnia i kształt wybranych jezior Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego na mapach topograficznych. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią
 • 2014 - Die Mapa Sozologiczna in Polen, Kartographische Nachrichten, 64, 5, 251-257
 • 2013 - Dokładność geometryczna map topograficznych i tematycznych na przykładzie wybranych obiektów. [W:] Pragmatyka w kartografii, Medyńska-Gulij B., Kubiak J. (red.). Prace i Studia Kartograficzne, 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 89-98, ISBN 978-83-63400-52-1
 • 2013 - Implementation of the 1:10 000 Scale for Visualisation of Environmental Changes. The Cartographic Journal, 50, 1: 82-90
 • 2012 - Dokładność położenia linii brzegowej wybranych jezior zachodniej części Pojezierza Międzychodzko _ Sierakowskiego na mapach topograficznych w skali 1:10 000, 1:25 000 i 1:50 000. Polski Przegląd Kartograficzny, 44.4: 342-248.
 • 2009 - Cartographic Presentation of Forms of Protection and Degradation of the Natural Environment: Sozological Map on a Scale of 1 : 50 000. The Cartographic journal, vol. 46 s. 228-232 (współautorstwo)
 • 2008 - Wykorzystanie systemu informacji geograficznej w planowaniu przestrzennym gmin powiatu poznańskiego. [W:] Powiat poznański. Jakość Przestrzeni jakość życia, Kaczmarek T., Mazgajski A. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: s. 467-478, ISBN 978-83-61320-07-4 (współautorstwo)
 • 2008 - Use of Cartographic Analysis for Determining the Morphometric Features of Selected Groups of Glacial Configuration Forms. The Cartographic journal, vol. 45, s. 286-295
 • 2008 - Morfometryczne cechy rzeźby a geneza wybranych zespołów form Polski Północno-Zachodniej. Wydawnictwa Naukowe UAM. Poznań, s. 130, ISBN 978-83-232189-5-1
 • 2007 - Znaczenie opracowań ekofizjograficznych w kształtowaniu i restytucji korytarzy ekologicznych o znaczeniu regionalnym (na przykładzie fragmentu doliny rzeki Kani) W: U. Myga-Piątek (red.), Doliny rzeczne. Przyroda- krajobraz-człowiek. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 7, Sosnowiec (współautorstwo)
 • 2007 - Zastosowanie numerycznej mapy hipsometrycznej do określania morfometrycznych cech rzeźby terenu. [W:] Prace i studia kartograficzne, 1. Sirko.M,, Cebrykow P. (red.), Oddział Kartograficzny PTG, Lublin: 233-242, ISBN 978-83-924797-4-1
 • 2007 - Propagacja fali akustycznej na wybranych terenach rekreacyjno-wypoczynkowych miasta Poznania. [W] Badania Regionalne - Wybrane problemy, Strzyż M., Świercz A. (red.), Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce (współautorstwo)
 • 2005 - Morfometryczne cechy rzeźby a jej geneza na wybranych zespołach form Polski Północno-Zachodniej. [W]: Środowisko przyrodnicze Ziemi Lubuskiej, Kijowski A. i inni (red), Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego UAM, Poznań s. 211-218, ISBN 83-60301-00-X

Department of Cartography and Geomatics 2018