logo
Kartografia UAM - prace mgr

Tematy Prac Magisterskich
na kierunku Kartografia i Geomatyka


promotor: prof. Beata Medyńska-Gulij

1. Multimedialna rekonstrukcja krajobrazu wybranej jednostki geograficznej
Tematy Prac Inżynierskich
na kierunku Geodezja i Kartografia


promotor: dr Jarosław Kubiak lub dr Radzym Ławniczak

1. Obsługa geodezyjna wybranych inwestycji

2. Kartowanie tematyczne w różnych skalach wybranego obszaru

3. Ocena dokładności pomiaru wybranych obiektów topograficznych

4. Badanie dokładności wybranych instrumentów geodezyjnych

5. Analiza dokładności metod obliczania powierzchni i objętości

6. Geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne

promotor: dr Dariusz Lorek

1. Wykorzystanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych do opracowania map podmiotów
gospodarczych

2. Wykorzystanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych do opracowania map turystycznych

3. Kartowanie terenowe jako pozyskiwanie danych tematycznych dla baz urzędowych

4. Baza Danych Obiektów Topograficznych jako podstawa aktualizacji stanu środowiska

5. Wykorzystanie topograficznych baz danych w inwentaryzacji wybranych elementów
środowiska przyrodniczego


promotor: dr inż. Łukasz Halik

1. Interaktywna internetowa mapa tematyczna wybranego obszaru

2. Geowizualizacji 3D wybranych obiektów zabytkowych/przyrodniczych ze zdjęć naziemnych

3. Geowizualizacji 3D wybranych obiektów zabytkowych/przyrodniczych ze zdjęć pozyskanych
za pomocą UAV (dron)

4. Systemy informacji przestrzennej – tworzenie, analizy przestrzenne
i bazodanowe


promotor: dr inż. Paweł Cybulski

1. Wyznaczanie osiadania obiektów budowlanych na przykładzie budynku N

2. Analiza deformacji konstrukcji mostowych na przykładzie obiektu M

3. Badanie oddziaływania inwestycji N na geometrię budynku M

4. Badanie dobowych zmian w geometrii obiektu N

5. Pomiary przemieszczeń obiektu budowlanego M

Zakład Kartografii i Geomatyki 2018 .