logo

dr hab. inż. prof. UAM

Jan Piekarczyk

pokój: 315
telefon: +48 61 829 6235
e-mail: piekjan@amu.edu.pl
dyżur: piątek 12:00-14:00

stopnie, tytuły
2014 - profesor UAM.
2011 - doctor habilitowany agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
1996 - doktor agronomii, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu.
1984 - magister ekonomiki rolnictwa, Akademia Rolnicza w Poznaniu.

Zainteresowania naukowe
Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół teledetekcji, rolnictwa, ekologii i gleboznawstwa. Prowadzę badania, w których wykorzystuję dane teledetekcyjne rejestrowane z poziomu naziemnego, lotniczego i satelitarnego do określania charakterystyk spektralnych powierzchni upraw rolniczych i glebowych. Analizuję zależności między danymi spektralnymi i właściwościami gleb (np. zawartość próchnicy, uziarnienie) oraz roślin tworzących uprawy rolnicze (np. biomasa) i opracowuję metody zdalnego szacowania tych zależności.

PRACE MAGISTERSKIE:
2014

 • Katarzyna Lemańska, Porównanie charakterystyk wielo- i hiperspektralnych gleb oraz określenie ich zależności z zawartością węgla organicznego i składu granulometrycznego w glebie
 • Iwona Jarka, Zależność pomiędzy laboratoryjnymi i polowymi charakterystykami hiperspektralnymi a wybranymi właściwościami fizyko-chemicznymi gleb.
 • Mariusz Mikołajczyk, Zmienność właściwości spektralnych koron drzew i krzewów wybranych gatunków wśród zadrzewień śródpolnych w końcowej fazie sezonu wegetacyjnego.
 • Michał Maciejewski, "Cloud Computing" na przykładzie danych statystycznych dotyczących rolnictwa w Polsce w latach 2010-2013.
 • Joanna Samolczyk, Zmienność właściwości spektralnych koron drzew i liści kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum) w okresie wegetacyjnym.
 • Natalia Smela, Charakterystyki spektralne poziomów genetycznych wybranych profili glebowych z regionu Środkowej Odry i ich zależności z właściwościami fizykochemicznymi gleb.

PUBLIKACJE:
artykuły i rozdziały w monografiach

 • Cierniewski J., Kaźmierowski C., Królewicz S., Piekarczyk J., Wróbel M., Zagajewski B., 2014. Effects of different illumination and observation techniques of cultivated soils on their hyperspectral bidirectional measurements under field and laboratory conditions. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. Vol. 7, Issue 6: 2525 - 2530. DOI: 10.1109/JSTARS.2014.2298098.
 • Cierniewski J., Karnieli A., Kaźmierowski C., Królewicz S., Piekarczyk J., Lewińska K., Goldberg A., Wesołowski R., Orzechowski M., 2014. Effects of soil surface irregularities on the diurnal soil broadband blue-sky albedo variation. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. 99:, DOI:10.1109/JSTARS.2014.2330691.
 • Piekarczyk J., 2014. Application of remote sensing in agriculture. Geoinformatica Polonica, 13:69-75.
 • Cierniewski J., Kaźmierowski C., Królewicz S., Piekarczyk J., 2013. Effects of soil roughness on the optimal time of cultivated soils observation by satellites for the soils average diurnal albedo approximation. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing 6(3):1194-1198. doi:10.1109/JSTARS.2012.2234440.
 • Cierniewski J., Kaźmierowski C., Królewicz S., Piekarczyk J., Kuśnierek K., 2012. Effects of time of bare cultivated soils observation and their roughness on the average diurnal soil albedo approximation by satellite data. IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium: Remote Sensing for a Dynamic Earth, IEEE Geoscience and Remote Sensing Society, 22-27 Jul, 2012, Munich, Germany: 1-4, ISBN: 978-1-4673-1158-8.
 • Piekarczyk J., Kaźmierowski C., Królewicz S., 2012. Relationships between Soil Properties of the Abandoned Fields and spectral Data derived from the Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER). Advances in Space Research, 49:280-291. DOI: 10.1016/j.asr.2011.09.010.
 • Piekarczyk J., Sulewska H., 2011. Winter oilseed-rape yield estimates from hyperspectral radiometer measurements. Quaestiones Geographicae, 30(1): 19-26.
 • Piekarczyk J., 2011. Szacowanie plonów roślin uprawnych na podstawie naziemnych pomiarów spektralnych. Teledetekcja Środowiska, 46: 23-28.
 • Cierniewski J., Piekarczyk J., Guliński M., Królewicz S., Zagajewski B., 2011. Use of undisturbed and artificial soil samples for the BRF laboratory measurements of cultivated soils complementing the measurements acquired in the field. [W:] Hyperspectral Image and Signal Processing: Evolution in Remote Sensing, IEEE Geoscience and Remote Sensing Society, Lisbon: 1-4, ISBN: 978-1-4577-2202-8, DOI: 10.1109/WHISPERS.2011.6080908.
 • Piekarczyk J., Wójtowicz A., 2010. Ocena stopnia porażenia liści żyta przez rdzę brunatną (puccinia recondita f. Sp. Recondita roberge) na podstawie polowych pomiarów hiperspektralnych. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 50(2) :713-717.
 • Cierniewski J., Kaźmierowski C., Kuśnierek K., Piekarczyk J., Królewicz S., Guliński M., Terelak H., Stuczynski T., Maliszewska-Kordybach B., 2010. Unsupervised clustering of soil spectral curves to obtain their stronger correlation with soil properties. [W:] Hyperspectral Image and Signal Processing: Evolution in Remote Sensing. ISBN: 978-1-4244-8906-0, DOI: 10.1109/WHISPERS.2010.5594852
 • Sulewska H., Koziara W., Szymańska G., Panasiewicz K., Piekarczyk J., 2010. Reakcja odmian ozimych orkiszu pszennego na nawożenie obornikiem. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 55(4):126-130.
 • Piekarczyk J., Sulewska H., 2010. Assessment of winter spelt and wheat growth and yield by ground spectral measurements. Acta Agrophsica, 15(2):371-381.
 • Piekarczyk J., Królewicz S., Kaźmierowski C., 2010. Możliwości wykorzystania obrazów satelitarnych Terra ASTER do opracowania map żyzności gleb nieużytków porolnych. Geoinformatica Polonica, 10:45-54.
 • Piekarczyk J., 2009. Teledetekcja w rolnictwie. [W:] GIS platforma integracyjna geografii, Zwoliński Z. (red). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań ISBN 978-83-61320-50-0, ss.55-66.
 • Piekarczyk J., 2009. Właściwości spektralne nieużytków porolnych i odłogów na podstawie danych naziemnych, lotniczych i satelitarnych. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. ISBN 978-83-232-1971-2. ss. 138.
 • Piekarczyk J. i Królewicz S., 2008. Identyfikacja nieużytków porolnych i odłogów na obrazach satelity TERRA-ASTER. Teledetekcja Środowiska, 39:100-107.
 • Kaźmierowski C., Piekarczyk J., 2008. Gleby. [W:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki: Tom 1 - Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny, Młynarczyk Z. i Zajadacz A. (red). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. ISBN 978-83-232-1964-4, ss 20.
 • Piekarczyk J., Wójtowicz M., Wójtowicz A., 2006. Estimation of agronomic parameters of winter oilseed rape from field reflectance data. Acta Agrophysica, 8(1):205-218.
 • Piekarczyk J., 2006. Identyfikacja nieużytków porolnych na kolorowych zdjęciach lotniczych. Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe. Problemy Ekologii Krajobrazu/The Problems of Landscape Ecology, XVI:269-277.
 • Wójtowicz M., Wójtowicz A., Piekarczyk J., 2005. Zastosowanie teledetekcji do monitorowania i oceny produktywności plantacji rzepaku. Rośliny Oleiste-Oilseed Crops, XXVI (1): 265-272.
 • Piekarczyk J., 2005. Discrimination between fallow and arable fields by multitemporal reflectance measurements. In: Imaging spectroscopy, New quality in environmental studies. Warszawa 2005. pp.223-232.
 • Piekarczyk J., 2005. Spectral discrimination of arable from fallow fields as landscape components. Polish Journal of Ecology, 53(1):105-111.
 • Piekarczyk J., Wójtowicz M., Wójtowicz A., 2004. Wpływ nawożenia azotowego i odmian na charakterystyki spektralne łanu rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops, XXV (1): 287-297.
 • Piekarczyk J., Cierniewski J., 2004. Urządzenia polowe do pomiaru kierunkowego odbicia promieniowania elektromagnetycznego w zakresie optycznym. Teledetekcja Środowiska, 33:113-118.
 • Piekarczyk J., 2004. Zmienność charakterystyk spektralnych zbóż ozimych i nieużytków porolnych w sezonie wegetacyjnym. Problemy Ekologii Krajobrazu/The Problems of Landscape Ecology, XIII:215-220.
 • Wójtowicz A., Piekarczyk J., 2001. Monitoring of Phytophthora infestans development with a luminancemeter. Journal of plant Protection Research, 41(3): 256-265.
 • Piekarczyk J., 2001. Temporal variation of the winter rape crop spectral characteristics. International Agrophysics, 15:101-107.
 • Cierniewski J., Piekarczyk J., Marlewski A., 2000. Model obrazu gleb uprawnych w zakresie optycznym. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 10:30.1-30.12.
 • Piekarczyk J., 2000. Spektralna ocena przygotowania rzepaku do przezimowania. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 10:60.1-60.7.
 • Cierniewski J., Piekarczyk J., Marlewski A., 1999. Modelowanie kierunkowego odbicia od powierzchni gleb w zakresie optycznym z uwzględnieniem kierunku ich uprawy. Fotointerpretacja w Geografii - Problemy Telegeoinformacji, 30:62-74.
 • Walczak F., Grendowicz L., Manyś P., Piekarczyk J., Piekarczyk K., Skorupska A., Wójtowicz A., 1998. Szkodliwość ważniejszych agrofagów roślin uprawnych w Polsce w 1997 roku oraz wstępne prognozy na 1998 rok. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 38(1):258-276.
 • Wójtowicz A., Piekarczyk J., 1998. Porównanie skuteczności wybranych systemów wspierających podejmowanie decyzji w zwalczaniu zarazy ziemniaka. Progress in Plant Protection /Postępy w Ochronie Roślin, 38(2): 358-361.
 • Piekarczyk J., Wójtowicz A., 1998. Zastosowanie systemu informacji przestrzennej w ochronie roślin. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 38(1):231-237.
 • Piekarczyk J., 1998. Wpływ ograniczeń w uprawie roli na degradację gleb powodowaną przez pestycydy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, (460):719-726.
 • Piekarczyk J., 1997. Zmienność spektralna uprawy rzepaku ozimego w wybranych fazach rozwojowych. Rośliny Oleiste, XVIII(2):253-258.
 • Wójtowicz A., Piekarczyk J. 1997. Badania nad skutecznością różnych schematów zwalczania zarazy ziemniaka. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 37(2):15-18.
 • Grendowicz L., Manyś P., Piekarczyk J., Piekarczyk K., Romankow Żmudowska A., Walczak F., Wójtowicz A., 1997. Szkodliwość ważniejszych agrofagów roślin uprawnych w Polsce w 1996 r. oraz wstępne prognozy na rok 1997. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 37(1): 250-270.
 • Wójtowicz A., Piekarczyk J., 1997. Systemy wspomagające podjęcie decyzji w zakresie zwalczania zarazy ziemniaka. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 37(1):168-170.
 • Piekarczyk J., 1996. Occurence and harmfullness of cabbage root fly in Poland. Biuletyn Warzywniczy, XLVII:71-78.
 • Piekarczyk J., 1996. Dwukierunkowa charakterystyka odbicia spektralnego od uprawy rzepaku ozimego w ciągu sezonu wegetacyjnego. Materiały XVI Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji, Szymbark 25 - 27 IV 1996:45-46.
 • Wójtowicz A., Piekarczyk J., 1996. Modernizacja bieżących komunikatów o stanie fitosanitarnym upraw rolniczych. Ochrona Roślin, 1:15-16.
 • Wójtowicz A., Piekarczyk J., 1996. Brunatna plamistość liści ziemniaka - choroba, której nie wolno lekceważyć. Ochrona Roślin, 1:10.
 • Wójtowicz A., Piekarczyk J., 1996. Prognozowanie i sygnalizacja zarazy ziemniaka. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 36(1):15-17.
 • Grendowicz L., Manyś P., Piekarczyk J., Piekarczyk K., Strugała N., Romankow Żmudowska A., Walczak F., Wójtowicz A., 1996. Szkodliwość ważniejszych agrofagów roślin uprawnych w Polsce w 1995 r. oraz wstępne prognozy na rok 1996. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 36(1):281-305.
 • Piekarczyk J., 1995. Wykorzystanie właściwości spektralnych roślin do wykrywania stresów. Materiały II Krajowego Sympozjum "Odporność roślin na choroby, szkodniki i niesprzyjające czynniki środowiska", 12-14 IX 1995 r., IHAR Radzików:413-414.
 • Piekarczyk J., 1995. Bidirectional Reflectance Factors of winter rape crop during the growing season. International Colloquium Photosynthesis and Remote Sensing; 28-30 August 1995, Montpellier, France:231-236.
 • Piekarczyk J., 1995. Remote Sensing methods of detecting and assessing plant stress in wheat crop. In: International Conference: Agrometeorology of the cereals / Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa:199-203.
 • Złotkowski J., Piekarczyk J., 1995. Charakterystyka spektralna wybranych odmian bobiku a występowanie na nich mszyc. Materiały XXXV Sesji Nauk. Instytutu Ochrony Roślin, II:67-70.
 • Piekarczyk J., 1995. Charakterystyka odbicia promieniowania widzialnego od żółtych tablic. Materiały XXXV Sesji Nauk Instytutu Ochrony Roślin, I:271-295.
 • Walczak F., Grendowicz L., Manyś P., Nieborak N., Piekarczyk J., Piekarczk K., Romankow-Żmudowska A., 1995. Szkodliwość ważniejszych agrofagów roślin uprawnych w Polsce w 1994 roku oraz wstępne prognozy na 1995 rok. Materiały XXXV Sesji Nauk Instytutu Ochrony Roślin, I:271-295.
 • Grendowicz L., Manyś P., Nieborak N., Piekarczyk K., Walczak F., Piekarczyk J., 1994. Szkodliwość ważniejszych agrofagów roślin uprawianych w Polsce w 1994 r. oraz wstępne prognozy na rok 1995. Materiały XXXV Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin, I:271-295.
 • Piekarczyk J., Woźny J., 1994. Możliwości stosowania techniki komputerowej w ochronie roślin. Ochrona Roślin, 9:12-14.
 • Piekarczyk J., 1994. Wpływ żerowania mszyc na odbicie spektralne pszenicy. Materiały XXXIV Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin, II:88-92.
 • Piekarczyk J., 1993. Obraz spektralny pszenicy jarej poddawanej fungicydowym zabiegom ochrony roślin. Materiały XXXII Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin, II:9-14.
 • Piekarczyk J., Grendowicz L., Lewartowski R., Kagan F., Walczak F., Romankow-Żmudowska A., 1993. Szkodliwość ważniejszych agrofagów roślin uprawnych w Polsce w 1991 r. oraz wstępne prognozy na 1992 rok. Materiały XXXII Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin, I:164-185.
 • Kijowski A., Piekarczyk J., 1991. Stacja meteorologiczna ARAX - program gromadzenia i wstępnej obróbki danych. Materiały XXXI Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin, II:268-274.
 • Piekarczyk J., 1991. Mikrokomputerowy program doradczy z zakresu ochrony roślin. Materiały XXXI Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin, II:275-279.
 • Bubniewicz P., Piekarczyk J., 1990. Bank danych spektralnych - magazynowanie i analiza statystyczno-interpretacyjna. Materiały XXX Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin, II:305-308.
 • Piekarczyk J., 1989. Krzywe spektralne wybranych roślin uprawnych. Materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji, Toruń, 52-58.
 • Piekarczyk J., Wójtowicz A., 1989. Spektralna i fotograficzna analiza objawów żółtaczki buraka cukrowego (Beet Yellow Virus - BYV). Materiały XXIX Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin, II:69-74.
 • Kijowski A., Piekarczyk J., 1989. Teledetekcyjny system obserwacji zdrowotności roślin uprawnych - metoda rejestracji wideo. Materiały XXIX Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin, II:279-284.