logo
Kadra

dr Jarosław Kubiak

adiunkt

pokój: 335
telefon: +48 61 829 62 50
e-mail: jkubiak@amu.edu.pl
godziny dyżurów: poniedziałek 14:00-16:00Wykształcenie
2001 - Doktor nauk o Ziemi w zakresie Geografii,
1996 - Magister geografii

Problematyka badawcza
Propagacja fali akustycznej w obszarach zabudowanych, wizualizacja zjawisk i obiektów akustycznych, wykorzystanie systemów GIS i GPS do opracowania map, wykorzystanie map akustycznych

PUBLIKACJE:

 • Kubiak J., The third dimension (3D) in the presentation of noise distribution on building facades ? as shown by the example of a fragment of a residential estate in Poznań. Badania Fizjograficzne (artykuł przyjęty do druku, 2015)
 • Kubiak J., Ławniczak R., Geometric accuracy of topographical objects at Polish topographic maps. Geodesy and Cartography (artykuł przyjęty do druku, 2015)
 • Kubiak J., Ławniczak R., 2014, The propagation of noise in a built-up area (on the example of a housing estate in Poznań). Journal of Maps, Taylor & Francis Online, DOI:10.1080/17445647.2014.1001801.
  link: do artykułu
 • Kubiak J., Ławniczak R., 2014, Położenie, powierzchnia i kształt wybranych jezior Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego na mapach topograficznych [W:] Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A (A65), 193-204 Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.
 • Kubiak J., Ławniczak R., 2014, Die Mapa Sozologiczna ? eine komplexe Karte zu Umweltschutz und Umweltbelastung in Polen. Kartographische Nachrichten Journal of Cartography and Information, Bonn, 5: 251-257
 • Medyńska-Gulij B., Kubiak J. (red.), 2013, Prace i Studia Kartograficzne, tom 4, Pragmatyka w kartografii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
 • Kubiak J., Ławniczak R., 2013, Implementation of the 1:10 000 Scale for Visualisation of Environmental Changes. The Cartographic Journal, 50, 1: 82-90
 • Kubiak J., Ławniczak R., 2013, Dokładność geometryczna map topograficznych i tematycznych na przykładzie wybranych obiektów. [W:] Pragmatyka w kartografii , Medyńska-Gulij B., Kubiak J. (red.). Prace i Studia Kartograficzne, 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 89-98, ISBN 978-83-63400-52-1
 • Kubiak J., Ławniczak R., 2012, Implementation of the 1:10 000 scale for visualization of environmental changes. The Cartographic Journal (in publishing)
 • Kubiak J., Ławniczak R., 2012, Protection and degradation of environment - presentation at the thematic map. Quaestiones Geographicae (in publishing)
 • Kubiak J., Ławniczak R., 2012, Dokładność położenia linii brzegowej wybranych jezior zachodniej części Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego na mapach topograficznych w skali 1:10 000, 1:25 000 i 1:50 000. Polski Przegląd Kartograficzny, 44, 4, Warszawa: 342-348
 • Kubiak J., Ławniczak R., 2011, Mapa sozologiczna obszarów zurbanizowanych w skali 1:10 000. Polski Przegląd Kartograficzny, 43, 3, Warszawa: 252-262
 • Kijowski A., Kubiak J., Ławniczak R., Mania W., 2010, Cartographic and remote-sensing data as a source landscape ecological information on the Poznań metropolitan area. The Problems of Landscape Ecology, Implementation of landscape ecological knowledge in practice, vol. 28: 261-270
 • Kubiak J., Ławniczak R., 2010, Praktyczne wykorzystanie zasobów kartograficznych w regionie poznańskim [W:] Prace i Studia Kartograficzne, tom 2, Kartografia w regionie, Redakcja: J. Ostrowski, J. Siwek, Oddział Kartograficzny PTG, Słupsk-Warszawa: 171-182
 • Kubiak J., Ławniczak R., 2010, Przemiany metodyczne i technologiczne w dydaktyce kartografii na przykładzie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [W:] Prace i Studia Kartograficzne, tom 3, Polska Kartografia w dobie przemian metodycznych i technologicznych, Redakcja: J. Korycka-Skorupa, J. Ostrowski, J. Siwek, Oddział Kartograficzny PTG, Warszawa: 179-186
 • Kijowski A., Kubiak J., Ławniczak R., Mania W., 2010, Zasoby kartograficzne i teledetekcyjne [W:] Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej, Redakcja: A. Mizgajski, Wydawca Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań: 129-148
 • Kubiak J., 2010, Dźwięk w krajobrazie miejskim [W:] Człowiek w krajobrazie miasta Poznania, Redakcja: I. Piotrowska, M. Cichoń, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 73-86
 • Kubiak J., Ławniczak R., 2009, Zastosowanie kartograficznego systemu informacji w waloryzacji przyrodniczej na przykładzie gminy Tarnowo Podgórne. [W:] Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, seria A - geografia fizyczna, t. 60. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań: 107-114
 • Kubiak J., Ławniczak R., 2009, Cartogarphic Presentation of Forms of Protection and Degradation of the Natural Environment: Sozological Map on a Scale of 1:50 000. The Cartographic Journal, 46: 228-232
 • Kubiak J., 2009, Mapy akustyczne. Polski Przegląd Kartograficzny, t. 41, 1: 34-38
 • Kubiak J., Ławniczak R., 2008, Wykorzystanie systemu informacji geograficznej w planowaniu przestrzennym gmin powiatu poznańskiego. [W:] Powiat poznański. Jakość przestrzeni jakość życia, Kaczmarek T., Mizgajski A. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 467-478
 • Kubiak J., 2007, Kartograficzne sposoby prezentacji zjawisk akustycznych na przykładzie wybranych map tematycznych. [W:] Prace i studia kartograficzne, 1. Sirko M., Cebrykow P. (red.), Oddział Kartograficzny PTG, Lublin: 101-109
 • Kubiak J., Ławniczak R., 2007, Propagacja fali akustycznej na wybranych terenach rekreacyjno-wypoczynkowych miasta Poznania. [W:] Badania regionalne - wybrane problemy, Strzyż M., Świercz A. (red.). Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, Kielce: 357-366
 • Kubiak J., 2007, Komentarz do Mapy Sozologicznej Arkusz Pobierowo N-33-66-D, Główny Geodeta Kraju, Warszawa
 • Kubiak J., 2007, Komentarz do Mapy Sozologicznej Arkusz Rewal N-33-67-C, Główny Geodeta Kraju, Warszawa
 • Kubiak J., 2006, Badania nad propagacją fali akustycznej w środowisku miejskim. [W :] Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe. Problemy Ekologii Krajobrazu, tom XVI/2, Richling A. (red.), Wydawnictwa Przemysłowe WEMA, Warszawa : 279-286
 • Kubiak J., 2006, Komentarz do Mapy Sozologicznej Arkusz Strzelno N-34-121-A, Główny Geodeta Kraju, Warszawa
 • Forycka-Ławniczak H., Kubiak J., Ławniczak R., 2006, Komentarz do Mapy Sozologicznej Arkusz Piotrków Kujawski N-34-121-B, Główny Geodeta Kraju, Warszawa
 • Bodzioch A., Kubiak J., 2005, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000 Arkusz M-34-54-B Chmielnik. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa
 • Bodzioch A., Kubiak J., 2005, Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000 Arkusz M-34-54-D Stopnica. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa
 • Kubiak J., 2005, Przestrzenny rozkład i natężenie hałasu w wybranych geosystemach Wielkopolski. W: Środowisko przyrodnicze Ziemi Lubuskiej. Wybrane zagadnienia. Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Poznań: 205-210
 • Kubiak J., 2005, Rozprzestrzenianie hałasu w obszarze zabudowanym (na przykładzie osiedla mieszkaniowego w Poznaniu). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A - Geografia Fizyczna, Tom 56: 73-81
 • Kubiak J., 2005, Badania nad propagacją fali akustycznej w środowisku miejskim. W: Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka. Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce: 120-121

Zakład Kartografii i Geomatyki 2018 .